Samenwerken voor kinderen!

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       
                                                                                 .... voor ieder individueel kind van 0 tot 23 jaar!
                                                                                                                                                Samen voor het beste resultaat gaan....
                                                                                 Actief in educatie in de gehele gemeente Nijkerk....

Inloggen

Op dit moment is het menu-onderdeel 'INLOGGEN' (tijdelijk) uitgeschakeld. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Open morgen basisscholen en voorschoolse instellingen: woensdag 29 januari 2020

PEN MORGEN Basisscholen en voorschoolse instellingen
De basisscholen en voorschoolse instellingen uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken hebben hun deuren opengezet tijdens de jaarlijkse OPEN MORGEN op
WOENSDAG 29 JANUARI 2020
Het advies is om uw kind vóór de leeftijd van twee jaar bij de basisschool in te schrijven. Bij voorschoolse instellingen kunt u uw kind inschrijven vanaf 0 jaar.
U vindt hier het overzicht van alle basisscholen en voorschoolse instellingen die u hebben deelgenomen aan deze woensdagochtend!

 

Website online

De website van LEA Nijkerk is online! De website is ontwikkeld en gerealiseerd door V-d-Ven.nl / meester in [web]design uit Nijkerk.

Masterplan Dyslexie januari 2015

Masterplan Dyslexie, NRD en KD trekken één lijn in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie

(Bron: Nieuwsbrief Masterplan Dyslexie januari 2015)
Sinds de invoering van de vergoedingsregeling dyslexie zijn er veel vragen over de invulling van deze regeling bij het Masterplan Dyslexie en de twee kwaliteitsinstituten van de zorg – KD en NRD – binnengekomen. Deze vragen gingen vooral over het aantal meetmomenten en wanneer de meetmomenten plaats moesten vinden. In onderling overleg stelden het Masterplan Dyslexie, NRD en KD een door allen ondersteunde verantwoorde leidraad op voor het handelen rondom doorverwijzing en begeleiding van leerlingen met dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling. De drie organisaties hebben afgesproken dat zij er voor zullen zorgen dat betrokkenen bij dyslexie in onderwijs en zorg goed van deze leidraad op de hoogte zijn en hen ook zullen aansporen om te handelen naar deze leidraad.
  Meer informatie: Dossier vergoedingen

Toetsen van begrijpend lezen bij dyslectische leerlingen

Hoe nemen we begrijpend leestoetsen af bij leerlingen met ernstige dyslexie? Een vraag die veelvuldig aan het Masterplan Dyslexie wordt gesteld. In samenspraak met Cito en Stichting Dyslexie Nederland (SDN) ontwikkelden we een document waarin we ingaan op deze vraag.
Uit vele reacties blijkt dat scholen, zorgverleners en ouders moeite hebben met de procedure rond het toetsen van begrijpend lezen bij dyslectische kinderen. De standaard-richtlijnen vanuit Cito en de instructie en de handhaving door de Inspectie worden voor het toetsen van kinderen met een ernstige vorm van dyslexie vaak als te strikt ervaren. Er is echter een verantwoorde manier voor scholen en Inspectie om hulpmiddelen bij toetsing in te zetten.
  Meer informatie: www.masterplandyslexie.nl

Dyslexie onder de loep

In schooljaar 2013 – 2014 hebben een twintigtal scholen voor voortgezet onderwijs samen met het Masterplan Dyslexie hun dyslexiebeleid onder de loep genomen. En ook dit en volgend schooljaar gaan we scholen hierbij ondersteunen! Vanaf half februari vindt u op onze website alles over Dyslexie onder de loep 2.0.
  Geïnteresseerd? Kijk op Dyslexie onder de loep. Hier vind je schoolportretten uit 2013 – 2014 die een kijkje bieden in de keuken van enkele deelnemende scholen.

Dyslexiezorg onder de Jeugdwet via de gemeenten

Vanaf 1 januari 2015 valt de vergoede zorg voor dyslexie onder de Jeugdwet, waarbij gemeenten de taak hebben gekregen om deze dyslexiezorg te organiseren en te financieren. Om gemeenten en samenwerkingsverbanden hierbij te ondersteunen is in 2014 een Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet opgesteld. Hierin zijn adviezen opgenomen over het partnerschap tussen gemeenten, onderwijs en zorg. Daarbij wordt geadviseerd om ook na de transitie te blijven handelen in lijn van al bestaande inhoudelijke protocollen en afspraken tussen onderwijs en zorg, zoals die ook al in gebruik waren in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie. Op dit moment zijn veel gemeenten en samenwerkingsverbanden nog bezig om de details in de afspraken rondom verwijzing vanuit onderwijs naar dyslexiezorg nader te bepalen en vast te stellen. In overleg tussen Masterplan Dyslexie, PO-raad, Inspectie, VNG en NIP-NVO wordt nu een document opgesteld waarin voor alle betrokkenen bij leerlingen met dyslexie nog eens overzichtelijk bijeen gezet wordt hoe bij dyslexie de verschillende verantwoordelijkheden en rollen zijn verdeeld over (passend) onderwijs, gemeente en zorg.
Via de website van het Masterplan Dyslexie zult u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
  Downloaden? Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

Onze missie

Wat is onze missie?
Eén kind, één plan. Dat is het motto van de Lokale Educatieve Agenda in de gemeente Nijkerk. In totaal 35 organisaties, bestaande uit voorschoolse instellingen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en samenwerkingsverbanden zijn onderdeel van dit initiatief dat binnen de gemeente ontstond. Doelgroep, identiteit, geschiedenis of achterban: het maakte niet uit voor de samenwerking die deze partijen voor ogen hadden, omdat ze allemaal hetzelfde doel voor ogen hadden: hoe komt een kind binnen onze gemeentegrenzen het beste tot zijn of haar recht? 

Actief, betrouwbaar en betrokken
Het is ons streven dat alle kinderen en jongeren in de gemeente Nijkerk de mogelijkheid krijgen om naar school gaan. Dit willen wij verwezenlijken door ervoor te zorgen dat problemen voorkomen worden en dat basale levensbehoeften aanwezig zijn. Reden voor de Lokale Educatieve Agenda om wijk- en buurtgericht te werken. Het uitgangspunt voor ondersteuning is de hulpvraag vanuit de kinderen en de jongeren. Op het moment dat er sprake is van een situatie waar hulp ingeschakeld moet worden, wordt deze eerst gezocht in de directe omgeving. Contact met ouders en verzorgers is hier een essentiële tool voor.   In samenspraak wordt gezocht naar  een Plan van Aanpak te komen. Dit alles binnen de kaders van het Positief Opgroeien. Partners van de Lokale Educatieve Agenda werken allemaal volgens het principe ‘Eén gezin, één plan, één budget. Door middelen effectief in te zetten en doordat de lijntjes tussen diverse professionele aangesloten organisaties kort zijn, is hulp snel te regelen.  

Wat doen wij?
Dankzij subsidies vanuit de gemeente Nijkerk heeft de Lokale Educatieve Agenda het heft in eigen hand kunnen nemen om een aantal projecten op te zetten. Alle betrokken partijen binnen de Lokale Educatieve Agenda werken aan thema’s als:

- Ouderbetrokkenheid/Educatief Partnerschap
- Doorgaande leerlijnen
- Passend Onderwijs
- Observatiesystemen in afgestemde lijn
- Inzicht in ondersteuningsmogelijkheden
- Hiaten in ondersteuningsmogelijkheden opsporen en opvullen