Samenwerken voor kinderen!

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       
                                                                                 .... voor ieder individueel kind van 0 tot 23 jaar!
                                                                                                                                                Samen voor het beste resultaat gaan....
                                                                                 Actief in educatie in de gehele gemeente Nijkerk....

Lopende projecten

Innovatie 1415

In de kadernota van de gemeente Nijkerk is beschreven dat er in 2014-2015 een Experimenteerbudget beschikbaar is.  Als voorwaarde voor nieuwe plannen is er binnen LEA Breed  na overleg met de besturen voor gekozen vanuit de bestaande thema’s te blijven werken: Educatief partnerschap, Passend onderwijs (w.o. School Ondersteuningsprofielen) en Doorgaande leerlijnen. Voor het thema Observatiesystemen komt geen themagroep komend jaar, maar zal vanuit stuurgroep borging en het koppelen van de informatiesystemen plaats vinden. 

Als uitgangspunt voor eventuele aanvragen kan verbinding gezocht worden met  de volgende documenten:
•         Evaluatie LEA Breed  en de Power Point Presentatie van F. Houbroecks
•         Coalitieakkoord: welke doelen kunnen we versterken zoals beschreven in het coalitieakkoord?
•         Hoofdlijnennota: welke doelen kunnen we versterken zoals beschreven in de Hoofdlijnennota?
•         Jeugdnota Nijkerk 2013-2016: welke doelen kunnen we versterken zoals beschreven  in Jeugdnota Nijkerk 2014?

De LEA-organisaties zijn o.a. geïnspireerd door pijlers zoals beschreven in het Coalitieakkoord 1014-1018 “Samen De uitdaging Aangaan!”. In genoemd akkoord is in  een belangrijke wens neergelegd. Pijler 1 geeft aan: een actief betrokken samenleving:  

“We stimuleren onze jongeren om hun talenten te ontplooien, onder meer door:
eventuele taal- en rekenachterstand in de voor- en vroegschoolse periode te verminderen;
• het aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder diploma terug te dringen;
• mogelijkheden te scheppen om kinderen met een zorgbehoefte in Nijkerk naar school te laten gaan;
• het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen.

Het laatste item is reeds ingezet door het afspreken van alcoholvrije scholen voor VO in de gemeente Nijkerk. De andere items uit de pijler zoals hier genoemd wil LEA Innovatie 1415 met dit LEA project versterken.

Ouderbetrokkenheid of Educatief Partnerschap is een belangrijk LEA-thema. Ook de komende jaren wordt daar binnen de organisaties aan gewerkt. Er wordt in dit project geen concrete bijdrage gevraagd voor dit thema. Na uitwerking en voortzetting binnen de eigen organisaties zouden nieuwe gezamenlijke initiatieven ontwikkeld kunnen worden. Vanuit de kaders zijn LEA-organisaties gaan denken, onderzoeken en analyseren.  Op zoek naar vervolgstappen. Zij lieten zich inspireren door de ontwikkelingen en zorgen die er zijn op een thema als duurzaamheid.  In Nijkerk is een initiatief rond duurzaamheid met de naam  Wij Nijkerk.  Ook is één van de scholen aangesloten bij de landelijke organisatie: Substainable Chain Gang. Het thema duurzaamheid is dan ook aanwezig in deze aanvraag.

Onderwijs, overheid en ondernemers weten elkaar te vinden in Nijkerk. In Nijkerk zijn diverse samenwerking tussen de 3 0’s, zoals  Stichting Kom in Bedrijf, Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk, Regio Food Valley Day en Onderwijs en techniek. Met het laatste willen de organisaties kinderen en jongeren kennis maken met techniek.

Klik hier voor de pdf-versie van de 'Aanvraag Experimenteerbudget LEA 2014'